Please update your Flash Player to view content.

KĄ REIKIA DARYTI, NORINT ĮDARBINTI DARBUOTOJĄ?

Darbas yra vienas iš žmogiškųjų išteklių, palaikantis ekonomiką, aprūpinantis žmoniją būtiniausiais daiktais ir produktais. Viduramžiais nereguliuojami darbo santykiai, nežmoniškos darbo sąlygos ir pagrindinių garantijų nebuvimas darė įtaką visuotiniams maištams ir revoliucijoms.

nuotrauka iš <a href=

Šiais pažangiais laikais valstybių socialinės politikos prioritetu vis dar išlieka tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas, teisingas apmokėjimas už darbą ir kitos garantijos, būtinos darbuotojui, ir tuo pačiu svarbios ir darbdaviui, siekiančiam ekonominės naudos ir darbuotojų lojalumo. Toliau siekiama apžvelgti pagrindinius veiksmus, kuriuos atlikus darbdavys bus tinkamai įgyvendinęs teisės aktus ir įtvirtinęs darbo santykį.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas įdarbinimą apibrėžia kaip teisinių, ekonominių, socialinių ir organizacinių priemonių sistemą, kurias teikia valstybė, savivaldybė ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar jų filialai, taip pat fizinis asmuo, padedantis ieškančiam darbo asmeniui įsidarbinti. Iš apibrėžimo matyti, kad įdarbinimu gali rūpintis ne tik valstybė, bet ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veikla – darbo paieškos asmenims, siekiantiems įsidarbinti. Darbo kodekso 89 str. įtvirtinta, kad darbdavys, ieškantis darbuotojų, turi informuoti teritorinę darbo biržą apie laisvas vietas, darbo funkcijas ir darbo pobūdį, darbo apmokėjimo ir kitas sąlygas bei pretendentams keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Svarbu paminėti, kad konkretus reikalavimų įvardijimas ir ieškomo darbuotojo savybių paminėjimas palengvins paiešką ir leis atsirinkti tinkamą darbuotoją.

Jei darbuotojas atitinka darbdavio keliamus reikalavimus, sudaroma darbo sutartis[1], kurioje darbuotojas įsipareigoja dirbti sutartos profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą ar eiti tam tikras pareigas, paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja mokėti sulygtą darbo užmokestį. Po sutarties sudarymo, darbdavys privalo pateikti 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią formą[2] Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Sodrai) ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. Kitais žodžiais tariant, darbuotojas negali pradėti dirbti tą pačią dieną, kai pasirašoma darbo sutartis, nes darbdavys dar nėra pranešęs Sodrai apie naujai sudarytą darbo sutartį. 1-SD forma pateikiama siunčiant elektroninį dokumentą per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą, pasirašant saugiu elektroniniu parašu. Svarbu paminėti, kad darbo sutartis privalo būti įrašoma darbo sutarčių registravimo žurnale (toks žurnalas neprivalomas, jei darbdavys yra fizinis asmuo, samdantis ne daugiau kaip tris darbuotojus), o darbuotojui išduodamas darbo pažymėjimas, kuris taip pat turi būti registruojamas darbo pažymėjimų registravimo žurnale. Įvykdžius minėtus reikalavimus, darbo santykiai bus tinkamai įforminti, o darbuotojui užtikrintos pagrindinės garantijos. [1]    Darbo sutarties pavyzdinė forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurią galite rasti: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=203794